Wednesday, February 22, 2017

Συνδικαλιστική δημοκρατία - 2ο μέρος (του Θανάση Τσακίρη)

Αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η γραφειοκρατικοποίηση των πολιτικών οργανώσεων (κομμάτων και συνδικάτων) είχε ήδη προβλεφθεί από τρεις σημαντικούς στοχαστές από ισάριθμα πολιτικο-ιδεολογικά ρεύματα: τον Μ. Βέμπερ, τη Ρ. Λούξεμπουργκ και τον Ρ. Μίκελς.Η έννοια της γραφειοκρατίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Max Weber και αναφέρεται στη συνηθέστερη μορφή οργάνωσης «που χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, ιεραρχία, εξουσία, πειθαρχία, κανόνες, καριέρα, καταμερισμό εργασίας, θητεία». Οι υποστηρικτές της γραφειοκρατίας τονίζουν τις σαφείς διαδικασίες επικοινωνίας καθώς και τις σαφείς προδιαγραφές εξουσίας, αρμοδιότητας και ευθύνης, που μειώνουν σε μεγάλο βαθμό, φαινόμενα ευνοιοκρατίας, διακρίσεων και εξουσιαστικών αυθαιρεσιών. Παράλληλα προϋποτίθενται οι έννοιες της ειδίκευσης και της εμπειρίας. Η γραφειοκρατία είναι ένας τρόπος οργάνωσης της εργασίας με βάση την ιεραρχία και τον
καταμερισμό της εργασίας. Ιεραρχία σημαίνει ότι μερικοί άνθρωποι είναι επισήμως
σε θέσεις εξουσίας πάνω από τους άλλους. Σε έναν στρατό, οι στρατηγοί δίνουν
εντολές στους συνταγματάρχες, οι συνταγματάρχες στους ταγματάρχες και ούτω καθεξής ώσπου οι εντολές να φτάσουν στον τελευταίο στρατιώτη. Ομοίως, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας είναι επίσημα σε θέση εξουσίας πάνω από τους αναπληρωτές και αυτοί είναι πιο πάνω από τους διευθυντές, τους τμηματάρχες και τους απλούς εργαζομένους. Επίσης καταμερισμός της εργασίας σημαίνει και ότι διαφορετικοί άνθρωποι εργάζονται σε διαφορετικά μέρη του έργου. Για παράδειγμα, σε μια παραδοσιακή γραμμή συναρμολόγησης σε ένα εργοστάσιο παραγωγής αυτοκίνητων ένας εργαζόμενος βάζει βίδες στο αυτοκίνητο ενώ άλλοι εργάζονται στα παράθυρα, τα φτερά, τη βαφή και ούτω καθ’ εξής. Ωστόσο, άλλοι εργαζόμενοι ειδικεύονται στο σχεδιασμό των αυτοκινήτων, το μάρκετινγκ, στον καθαρισμό, στο λογιστήριο και ούτω καθεξής.Η εξουσία βασίζεται στην ορθολογική και κανονιστική κωδικοποίηση. Τα όρια κάθε εργασίας ορίζονται μέσω του καταμερισμού και των προδιαγραφών εργασίας και του καθορισμού λειτουργικών τμημάτων. Τα όρια της εξουσίας προσδιορίζονται για το κάθε μέλος απρόσωπα και τα μέλη είτε διορίζονται είτε εκλέγονται. Κάθε γραφειοκρατική θέση διαθέτει συγκεκριμένη εξουσία. Η εξουσιαστική ιεραρχία αποτελεί σαφώς προσδιορισμένη αλυσίδα εντολών και ελέγχου. Ο συγκεντρωτισμός παρέχει στη διεύθυνση τη δυνατότητα συντονισμού των λειτουργιών και εργασιών της οργάνωσης. Οι κανόνες, τα κίνητρα για την υποταγή στους κανόνες, η ύπαρξη χρονικά καθορισμένης θητείας και ο έλεγχος του εσωτερικού περιβάλλοντος της οργάνωσης συμβάλλουν στη σταθερότητα και στην προβλεψιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία και λειτουργία μιας ελεγχόμενης εσωτερικά οργάνωσης που λειτουργεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σταθερού περιβάλλοντος. [1] Όμως, η γραφειοκρατία δεν είναι απλώς και μόνο ένα εργαλείο της διοίκησης, άρτιο και ουδέτερο˙ δεν είναι απλώς μια ομάδα στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου και του κάθε φορά χρήστη της υπηρεσίας. Συχνά, η γραφειοκρατία καταλήγει στη δημιουργία μιας ιδιαίτερης κοινωνικής κατηγορίας που, μέσα από τη διατήρηση της και τη διεύρυνση του πλαισίου αρμοδιοτήτων της, κατοχυρώνει τυπικά και ουσιαστικά τα ιδιαίτερα συμφέροντα της, επιβάλλει τις δικές της αξίες και πρακτικές (πίστη στην ανωτερότητά της, την εμπειρογνωμοσύνη και την αμεροληψία της).Έτσι, όσον αφορά τα συνδικάτα, ο Μ. Βέμπερ, από την πολιτικό-ιδεολογικά φιλελεύθερη σκοπιά, τόνιζε το 1917 ότι «οργανώσεις όπως τα εργατικά συνδικάτα (…) είναι πολύ σημαντικά αντίβαρα απέναντι στην ιδιαζόντως πραγματική και παράλογη εξουσία των όχλων του δρόμου σε καθαρά δημοψηφισματικά έθνη», στην «τυφλή μαζική οργή» και τις «αναρχσυνδικαλιστικές εξεγερσιακές τάσεις».

Συνεχίζεται....

Θανάσης Τσακίρης

[1] Weber Max, (2015) “Bureaucracy” in Tony Waters and Dagmar Waters (eds), Weber's Rationalism and Modern Society: New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification
 New York: Palgrave MacMillan, pp. 73–127.  Επίσης δείτε την ελληνική έκδοση: Weber Max (2011) στο Γραφειοκρατισμός» στο Weber MaxΟικονομία και κοινωνία: Κοινωνιολογία της εξουσίας, Αθήνα: Εκδ. Σαββάλα, σελ. 24-90.Tuesday, February 21, 2017

Συνδικαλιστική δημοκρατία - 1ο μέρος (του Θανάση Τσακίρη)

Στην εποχή των μαζικών οργανώσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων που αρχικά οργάνωσαν την εργασία σε φορντιστική/ταιηλορική βάση αντιστοιχεί μια ορισμένη συνδικαλιστική οργανωτική δομή. Όπως πολύ χαρακτηριστικά περιγράφει ένα ηγετικό στέλεχος του γερμανικού συνδικάτου εργατών μετάλλου IG Metall: «Εξαιτίας της καταγωγής των συνδικάτων, η εσωτερική οργάνωσή τους ανταποκρίνεται σ’ αυτήν ενός κλασικού Ταιηλορικού εργοστασίου μαζικής παραγωγής: ο έλεγχος ασκείται από την κορυφή προς τη βάση της πυραμίδας εξουσίας(…)όσο οι αγορές και οι δομές της δύναμης των μελών παρέμεναν σταθερές και εύκολες στο χειρισμό τους, ήταν δυνατό να λειτουργούν επιτυχώς μ’ αυτή την αρχή. Έκτοτε, όμως, το περιβάλλον άλλαξε δραματικά. Τα συνδικάτα ολοένα και περισσότερο γίνονται αντιληπτά από τα (δυνητικά) μέλη ως παροχείς υπηρεσιών. Όμως, για να επιτύχουν οι παροχείς υπηρεσιών απαιτείται μια εντελώς διαφορετική δομή…». Συνεπώς, στο Φορντικό πρότυπο, όπου κυριαρχεί η γραφειοκρατία, αντιστοιχούν μαζικά συνδικάτα και συγκεντρωτική διαπραγμάτευση των αμοιβών.  Στη σημερινή εποχή του επαγγελματισμού και της επιχειρηματικότητας που κυριαρχούν στο λεγόμενο μεταφορντιστικό πρότυπο αντιστοιχούν διαπραγματεύσεις σε ατομικό επίπεδο, διαίρεση του εργατικού δυναμικού σε κεντρικό και περιφερειακό και ο συνδικαλισμός εμφανίζεται είτε ως αδύναμος είτε ως ανύπαρκτος. Εκεί όπου κυριαρχούσε ένας «ενιαίος ταξικός σχηματισμός» που χαρακτηριζόταν από δυαδικά πολιτικά συστήματα, θεσμοποιημένους ταξικούς συμβιβασμούς και τυποποιημένες μορφές πρόνοιας, τη θέση τους παίρνουν οι πλουραλιστικοί ταξικοί σχηματισμοί που χαρακτηρίζονται από πολυκομματικά συστήματα, κατακερματισμένες πολιτικές αγορές και πρόνοια κατ’ επιλογή των καταναλωτών.
Βέβαια, όπως υπάρχει αμφισβήτηση του κατά πόσο το Φορντιστικό πρότυπο είχε γενική εφαρμογή έτσι και το μεταφορντιστικό πρότυπο δεν έχει πουθενά εφαρμοστεί κατ’ αυτό τον τρόπο. Απλώς χρησιμεύει ως ιδεότυπος για να διαπιστώνουμε τις κατευθύνσεις των κοινωνικών σχηματισμών και μας βοηθά στον εντοπισμό ορισμένων αντιστοιχιών.


Συνεχίζεται....


Θανάσης Τσακίρης
Saturday, February 18, 2017

Στο Δρόμο της Αριστεράς που κυκλοφορεί το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

Στο Δρόμο της Αριστεράς που κυκλοφορεί
το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

Όλο και πιο ρευστές οι πολιτικές εξελίξεις σε φόντο εντεινόμενων διεθνών ανακατατάξεων
Τι σχεδιάζουν τα επιτελεία των κομμάτων, τι επιδιώκουν οι δανειστές, τι εισπράττει η κοινωνία

Ακόμη διαβάστε:
Η ελληνική γεωργία βαδίζει στο μνημονιακό ναρκοπέδιο
Οι Podemos μετά το συνέδριό τους επιχειρούν διορθώσεις, αλλά μπορούν;

Και ο τραγουδιστής Δώρος Δημοσθένους μοιράζεται ανέκδοτες ιστορίες από την πολύχρονη φιλία του με τον Λουκιανό Κηλαηδόνη

Και όπως κάθε βδομάδα το ένθετο Νόστιμον Ήμαρ με πλούσια θεματολογία


---
ατζέντα
προβολές:
Κτίριο 11: Τι φταίμε εμείς που όλες οι κοινωνικές ομάδες είναι με το Brexit; Μια κινηματογραφική ματιά στην κοινωνία που είπε όχι στην ΕΕ. Την Παρασκευή 24/2 προβάλλεται η ταινία This is England (2007, σκηνοθεσία Shane Meadows). Αγγλία, Ιούλιος 1983, μια ανάσα μετά το τέλος του πολέμου των Φόκλαντ. Στο Κτίριο 11δ, Ρεθύμνου 11, δίπλα από το ξενοδοχείο Park, Πεδίον του Άρεως, ώρα 20:00.

Cine-Σβούρα: Συνεχίζονται στη Νίκαια οι χειμερινές προβολές του Cine-Σβούρα ((Π. Τσαλδάρη 123 και Καισαρείας).
Αυτή την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 20.30, Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ (2016, διάρκεια: 100΄, σκηνοθεσία Κεν Λόουτς). Πολιτικό σινεμά υψηλών δυνατοτήτων, με έντονη κριτική ματιά, αλλά και με κοινωνικές ευαισθησίες.
Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 20.00, Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται (του Ντ.Λοσέτ).
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
---

Δείτε εδώ το πρωτοσέλιδο
και ακούστε εδώ το ραδιοφωνικό σποτ

Μεταξύ άλλων διαβάστε:


Κεντρικό θέμα:
Επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος της χώρας
Κορυφώνονται οι τυχοδιωκτισμοί της κυβέρνησης, εντείνεται ο κυνισμός των μεγάλων «παικτών»EDITORIAL
Μήπως ξέρεις από βέσπα;
Διαβάστε το εδώΣτο θέμα της εβδομάδας, διαβάστε:
Η ελληνική γεωργία στο μνημονιακό ναρκοπέδιο
του Δημήτρη Κοδέλα


Επικίνδυνα παιχνίδια σε βάρος της χώρας και της κοινωνίας
του Ρούντι Ρινάλντι


Γερμανική επιχείρηση «απεγκλωβισμού» της αξιολόγησης
του Γιάννη Κιμπουρόπουλου


Για την έξοδο από την κρίση
του Μίκη Θεοδωράκη


H πολιορκία της Κύπρου συνεχίζεται…
του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου


Η αμερικανοδουλεία διατηρεί σταθερά τη βάση της
του Μύρωνα Ξυδάκη


Ο Γ. Σταθάκης «προμοτάρει» την Ελληνικός Χρυσός
της Μαρίας Καδόγλου


«Περισσότερα ερωτηματικά, λιγότερα θαυμαστικά, αλλά και προσπάθεια για ουσιαστικές απαντήσεις και πολιτικές διεξόδου»
Οι εκπρόσωποι της ΚΟΕ, Μαρίνα Μπρέστα και Βασίλης Γρετσίστας μιλούν στην Ειρήνη Βοσκάκη για το Πανελλαδικό Σώμα της οργάνωσης που διεξάγεται στις 11-12 Μαρτίου


Στη στήλη Ζητήματα παιδείας:
Για το συνέδριο της Ομοσπονδίας πανεπιστημιακών
της Γιάννας Γιαννουλοπούλου


Εδώ ο παππάς, εκεί ο παππάς…
του Απ. Αποστολόπουλου


Στη στήλη Παρεκκλίσεις:
Ο κλειστός ορίζοντας
του Κώστα Λιβιεράτου


Στη στήλη Χωρίς αλπούτζα:
Σε ποιους τα λέτε αυτά;
του Σωκράτη Μαντζουράνη


Στη στήλη Εν Τέλει:
Γκούτσι-Ακρόπολη, όπως Σκόντα-Ξάνθη και άλλες βαριές βιομηχανίες
του Γιώργου Παπαϊωάννου
Στα διεθνή, μεταξύ άλλων:


Απαγορευμένη λέξη το «όχι» στην Τουρκία
του Γιώργου Αναστασίου


«Προσωρινή εφαρμογή» της συμφωνίας Ε.Ε.-Καναδά
του Τάσου Γκούβα


Μπορούν οι Podemos;
του Ερρίκου Φινάλη
Στις σελίδες του Πολιτισμού, μεταξύ άλλων:

Οδύσσειες ανθρώπων στην Ευρώπη της κρίσης
Ανταπόκριση από Βερολίνο: Ιφιγένεια Καλαντζή


Ο Δώρος Δημοσθένους για τον Λουκιανό Κηλαηδόνη
«Όταν το σύνθημα δώσεις εσύ…»
Ο γνωστός τραγουδιστής μιλά στονΔρόμο και την Τίνα Παππά


Στο Περίπτερο Ιδεών ο Στέλιος Ελληνιάδης γράφει: Ο πόλεμος των Ιμπεριαλιστών και η πτώση των Οθωμανών


Και όπως κάθε βδομάδα, διαβάστε τις σελίδες του Ηρόστρατου, δείτε τα σκίτσα των Γιάννη Αντωνόπουλου, Βαγγέλη Παπαβασιλείου, Παναγιώτη Μητσομπόνου και το ξεχωριστό κάθε φορά social design του Δημήτρη Θ. Αρβανίτη

Στην «Εποχή» που κυκλοφορεί την Κυριακή ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προσφεύγει στην ατζέντα του φόβου

Στην «Εποχή» που κυκλοφορεί την Κυριακή
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προσφεύγει στην ατζέντα του φόβου


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Νίκος Παππάς«Χρειάζεται αριστερή, προοδευτική, μακροχρόνια διακυβέρνηση»
Νίκος Χατζηνικολάου: «Ο κόσμος να γνωρίζει την αλήθεια για τις δυσκολίες και το έργο της κυβέρνησης»
Αλεξίς Κουκιέ: «Δυνατή η ήττα της Λεπέν με αριστερό αντίπαλο στο δεύτερο γύρο»


ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Τα κρίσιμα ραντεβού μετά το αυριανό Eurogroup» του Παύλου Κλαυδιανού
«Από το Βερολίνο, με το δεξί» του Κωστή Γιούργου
«Σόιμπλε, Κυριάκος & ΣΙΑ, σε αγαστή, ανθελληνική συνεργασία» του Νίκου Τσαγκρή
Νέα Δημοκρατία: «Σπασμωδικές ενέργειες, ανερμάτιστες κινήσεις» του Ρένου Γεωργίου
«Όχι υποχωρήσεις στη διαπραγμάτευση, επιστροφή στις ρίζες»του Χάρη Γολέμη
«Η Ευρώπη κινδυνεύει, η αριστερά οφείλει να αντιδράσει» του Χ.Γ.


ΔΙΕΘΝΗ
«Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία σε σταυροδρόμι» του Γιώργου Χονδρού
Κύπρος – Επέτειος ενωτικού δημοψηφίσματος: «Ένωση στην εποχή της λύσης» του Στέφανου Στεφάνου
ΗΠΑ-ΡΩΣΙΑ: «Σνόουντεν: θυσία σε ένδειξη καλής θέλησης» της Όλγας Βερελή
Συνέδριο Ποδέμος: «Ενότητα. Ναι, Μπορούμε» της Γεωργίας Ντούσια
Γαλλία: «Όρθιοι για δικαιοσύνη και ισότητα» του Μ. Κ.


ΤΟ ΘΕΜΑ
Αλληλέγγυες δράσεις χωρίς μεσάζοντες: «Κινηματικά και νόμιμα» της Τζέλας Αλιπράντη


ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χρυσή Αυγή, ΜΜΕ και Αντιφασιστικό κίνημα: «Πέρα από την αντίδραση, υπάρχει και η δράση» της Ιωάννας Δρόσου
ΔΟΛ: «Μια αιματηρή επιστροφή» του Κομ.
«Η Βαλκανική οδός» της Ελέγκω Μανουσάκη
«Πολιτική αποτροπής συνέχεια...» της Αφροδίτης Μπαμπάση
Λόφοι Φιλοπάππου: «Σε μαρασμό ο μεγαλύτερος βιότοπος της Αθήνας» της Ανοιχτής Πόλης
«Ομο-αμφι-τρανσοφοβία στην Ελλάδα του σήμερα» του Γιώργου Κουνάνη


ΘΕΜΑΤΑ
«“Έξυπνα” λάθη στην έκθεση του ΔΝΤ» του Σταύρου Παπαγιανόπουλου
«Το μεγαλείο μιας φτωχής τέχνης, αποχαιρετώντας τον Γιάννη Κουνέλλη» του Θωμά Τσαλαπάτη


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
100 Χρόνια Οκτωβριανή Επανάσταση: «Ένας χρόνος πολύπλευρων εκδηλώσεων» του Στράτου Κερσανίδη
67ο Φεστιβάλ Βερολίνου: «Όσο υπάρχουν άνθρωποι» του Λευτέρη Αδαμίδη


ΘΕΩΡΙΑ
Ντέιβιντ Μπόλιερ: «Τα Κοινά προσπαθούν να διευρύνουν την έννοια της οικονομίας»


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Η Γενιά του Άρθρου 16: «Εκείνα τα παιδιά» του Βασίλη Ρόγγα


Στην ΕΠΟΧΗ της Κυριακής διαβάζετε και τις στήλες:
«Κοπτοραπτική» των Μαρσέλ και Μισέλ
«Στα δίκτυα του κόσμου» από τον Δημήτρη Γκιβίση
Για το θέατρο μέσα από τις στήλες «Θεατρικά νέα» και «Από την πλευρά του θεατή» γράφει η Μαρώ Τριανταφύλλου
«Μικρά σχόλια για βιβλία που διάβασα» του Κώστα Αθανασίου (μηνιαία στήλη)
Παρουσίαση και κριτική των ταινιών που βγαίνουν στις κινηματογραφικές αίθουσες γράφει ο Στράτος Κερσανίδης
Μουσικές προτάσεις κάνει η Λιάνα Μαλανδρενιώτη
Δαιμονικά από τον δικηγόρο του διαβόλου.

-- 
Η ΕΠΟΧΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Βλαχάβα 11, 3ος όροφος, Αθήνα 105 51
Τηλέφωνα: 210 3619513210 3619514

Την Τρίτη, 21/2/2017 (8-9μμ) στην εκπομπή ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ θα συζητήσουμε με θέμα: "Λίγα λόγια για τον ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ".

Την Τρίτη, 21/2/2017 (8-9μμ) στην εκπομπή ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ θα συζητήσουμε με θέμα: "Λίγα λόγια για τον ΜΑΞ ΒΕΜΠΕΡ". Σας περιμένουμε, όπως πάντα, στον φιλόξενο διαδικτυακό ραδιοσταθμό Ilioupolis OnAir                         

 http://www.ilioupolisonline.gr/radio/index.html 


Χορηγός: Μεζεδοπωλείο ΟΑΣΙΣ


Friday, February 17, 2017

Η Ιστορία στο Κόκκινο: Μία εκπομπή για το παρελθόν-Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου: ένα online μουσείο που μόλις εγκαινιάστηκε-Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 13.00 - 14.00 Στο Κόκκινο 105,5 Συζητούν ο Τάσος Σακελλαρόπουλος και ο Στρατής Μπουρνάζος

Η Ιστορία στο Κόκκινο: Μία εκπομπή για το παρελθόν
σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
Επιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 13.00 - 14.00 Στο Κόκκινο 105,5
Ψηφιακό Μουσείο Μακρονήσου: ένα online μουσείο που μόλις εγκαινιάστηκε
Συζητούν ο Τάσος Σακελλαρόπουλος και ο Στρατής Μπουρνάζος
Εδώ και λίγες μέρες, βρίσκεται «στον αέρα» του διαδικτύου το Ψηφιακό Αρχείο Μακρονήσου (www.makronissos.org), μια «συμπαραγωγή» των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού. Επίσης, το 2017 είναι το έτος που συμπληρώνονται εβδομήντα χρόνια από την ίδρυση του στρατοπέδου της Μακρονήσου, ενός από τα μεγάλα στίγματα την ελληνική ιστορία του 20ού αιώνα, συμβόλου της κρατικής βαρβαρότητας και του βασανισμού.
Ο Στρατής Μπουρνάζος και ο Τάσος Σακελλαρόπουλος παρουσιάζουν το περιεχόμενο του νέου Μουσείου, μιλάνε για την έννοια του ψηφιακού μουσείου, σκιαγραφούν ένα βασικό χρονικό του του στρατοπέδου Μακρονήσου και ανοίγουν τα μεγάλα θέματα της ιστορίας της Μακρονήσου: τη βία και τον βασανισμό, σωματικό και ψυχικό, την προπαγάνδα, τις δηλώσεις μετανοίας, τη ζωή των εξορίστων.


Φωτογραφία: Πολιτικοί εξόριστοι στο Στρατόπεδο Πειθαρχημένης Διαβίωσης (Αη Γιώργης-Τρισανέμι), 5/1949, (ΑΣΚΙ/Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη)

Thursday, February 16, 2017

Τετάρτη, 22/2 στην εκπομπή ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ θέμα: Ιστορία του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ.

Την Τετάρτη, 22/2/2017 (6-7μμ) στην εκπομπή ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ θα μιλήσουμε για την Ιστορία του ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, στον φιλόξενο διαδικτυακό ραδιοσταθμό Ilioupolisonair.
Χορηγός: βιβλιοπωλείο ΠΑΝΤΟΓΝΩΣΤΗΣ. 


Wednesday, February 15, 2017

Αφιέρωμα στο σινεμά του ΚΑΜΕΡΟΥΝ την Πέμπτη 16/2/2017 στην εκπομπή "Κινηματογράφος για Πάντα"

Την Πέμπτη 16/2/2017  (7-8μμ) στην εκπομπή "Κινηματογράφος για Πάντα" της Κινηματογραφικής Λέσχης Ηλιούπολης θα παρουσιάσουμε τις νέες ταινίες και κινηματογραφικές εκδηλώσεις καθώς και αφιέρωμα στο Σινεμά του ΚΑΜΕΡΟΥΝ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, στον φιλόξενο διαδικτυακό ραδιοσταθμο Ilioupolis OnAir
Ακούστε την εκπομπή ΑΧ ΕΞΟΥΣΙΑ με θέμα "Κοινωνιολογία του Έρωτα" με την Άννα Κουμανταράκη (14/2)

Ακούστε την εκπομπή Αχ Εξουσία της 14 Φεβρουαρίου 2017. Συζήτηση για την "Κοινωνιολογία του Έρωτα" με Άννα Κουμανταράκη.

Χορηγός: Μεζεδοπωλείο ΟΑΣΙΣ

Monday, February 13, 2017

KIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ-A FAMILY AFFAIR / ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ της Αγγελικής Αριστομενοπούλου ΚΥΡΙΑΚΗ 19/02/2017 (8:00μμ)

H KIΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ σας προσκαλεί στην εκδήλωσή της

Η ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΞΥΛΟΥΡΗΔΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ  19/02/2017 (8:00μμ)A FAMILY AFFAIR / ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
της Αγγελικής Αριστομενοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ/ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 2015, έγχρωμη, 87΄)

Θα ακολουθήσει συζήτηση με εισηγητές τους Αγγελική Αριστομενοπούλου (σκηνοθέτιδα της ταινίας) και Νίκο Νταγιαντά (σκηνοθέτη).Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
(Μαρ. Αντύπα 134 και Σοφ. Βενιζέλου 100, Ηλιούπολη
Λεωφορείο: 237 Άνω Ηλιούπολη από σταθμό Δάφνη του Μετρό στη στάση Πλατεία Εθνικής Αντίστασης
Τηλ.: 2109941199, 2109914732, 6945405825, E-mail: info@klh.gr,

Ιστοσελίδα: www.klh.gr)